, 22 @ 08:16:54 EEST


Σνδεσμος Διαχερισης πορριμμτων Πεδινς και Ημιορεινς Περιοχς Νομο ρτας

Στο σνδεσμο διαχερισης απορριμμτων συμμετχουν λοι οι Δμοι της ρτας εκτς του Δμου Τετραφυλας καθς επσης και τρεις Δμοι απ τον Νομ Πρβεζας: ο δμος νωγεου, ο δμος Θεσπρωτικο, ο δμος Φιλιππιδας και η κοιντητα Κρανις.

Σκοπς του εναι η βισιμη διαχεριση των αστικν αποβλτων.


Η Περιφρεια Ηπερου αρχς του 2005 ανθεσε στην εταιρεα ΕΠΕΜ Ε την εκπνηση της μελτης «Επικαιροποηση του σχεδιασμο και μελτη επκτασης βιωσιμτητας του υπρχοντος Χ.Υ.Τ.. ρτας».
Το Δ.Σ αποφσισε την εκτλεση του ργου με το σστημα Μελτη- Κατασκευ, πως εχαμε συνεννοηθε με τις αρμδιες υπηρεσες τσο της ΤΥΔΚ και της Περιφρειας σο και του ΥΠ.Ε.ΧΩ.Δ.Ε.
Το Συμβολιο Δημοσων ργων του ΥΠ.Ε.ΧΩ.Δ.Ε.  αποφασζει την μη δημοπρτηση του ργου με το σστημα Μελτη- Κατασκευ.

ρχζει λοιπν νας αγνας δρμου για να μπορσουμε να προλβουμε ημερομηνες.
Το Δ.Σ. του Συνδσμου αποφσισε την ανθεση της εκπνησης της οριστικς μελτης και τευχν δημοπρτησης του ργου «Βελτιωτικς παρεμβσεις Χ.Υ.Τ.. 3ης Διοικητικς Εντητας Περιφρειας Ηπερου» με δικ της χρματα γιατ δεν υπρχε δυναττητα χρηματοδτησης απ Ευρωπακ προγρμματα η λλες πηγς.
  
Στις 12-09-05 υπογρφηκε η σμβαση με την ανδοχο εταιρεα για την εκπνηση της μελτης και των τευχν δημοπρτησης με συμβατικ χρνο παρδοσης δο (2) μηνν.
Μετ την ολοκλρωση της μελτης και την συμπλρωση του φακλου( δεια οικοδομς των κτιρων, τις αδειοδοτσεις απ ρχαιολογα, Πολεοδομα, Δ/νση Δασν κλπ) συντσσεται το τεχνικ δελτο και υποβλλεται για την νταξη στα Περιφερειακ Επιχειρησιακ Προγρμματα Ηπερου με υποργα «Εξωτερικ οδοποια» και «Μηχανολογικς εξοπλισμς».
π την ΤΥΔΚ συντχθηκαν οι μελτες της «Εξωτερικς οδοποιας» και «Μηχανικο εξοπλισμο» και αφο  πρθηκαν οι ανλογες εγκρσεις προχωρσαμε στην δημοπρτηση των ργων.
Παρλληλα για να αποφγουμε  λθη του παρελθντος για την παρακολοθηση του ργου  ζητσαμε χρηματοδτηση για την πρσληψη Τεχνικο Συμβολου με την ανλογη τεχνογνωσα  για την παρακολοθηση του ργου πργμα που γινε.
γινε μια συντονισμνη προσπθεια και σμερα εμαι στην ευχριστη θση να σας αναγγελω τι το ργο με λες τις δυσκολες που παρουσασε σχεδν χει φτσει στο τλος του.
χει ολοκληρωθε η διαμρφωση της λεκνης ,χουν τελεισει λα τα χωματουργικ και οι εκσκαφς κατασκευς της μονδας επεξεργασας  στραγγισμτων
Τελεωσε η στεγνωση της λεκνης, δηλαδ η τοποθτηση αργιλικο φραγμο, μεμβρνης και υλικο αποστργγισης.
πομνει η κατασκευ των δεξαμενν του βιολογικο οι οποες μεταφρθηκαν μετ το σεισμ σε λλη θση πργμα που προκλεσε και καθυστρηση στο ργο.
Παρλληλα ολοκληρθηκε η διαδικασα προμθειας Μηχανικο Εξοπλισμο και στο χρο υπρχουν τα απαρατητα μηχανματα για την λειτουργα του. υτ εναι:
νας  προωθητς γαιν, νας Συμπιεστς απορριμμτων, να χημα μεταφορς προσωπικο και να  πλυντριο κδων.
Δημοπρατθηκε επσης η εξωτερικ οδοποια, δηλαδ ο δρμος που μας οδηγε στο χρο μχρι το τλος Νοεμβρου πιστεω θα μας παραδοθε.
Τλος ολοκληρθηκε εδ και αρκετ καιρ και η διαδικασα πρσληψης Τεχνικο Συμβολου, εγκαταστθηκε και προσφρει δη  υπηρεσες.
κμη προχωρμε λες τις ενργειες για την παροχ ρεματος  και σνδεσης ΟΤΕ οι οποες συμπεριλαμβνονται στον αρχικ προπολογισμ
Επσης εξασφαλσαμε τις πιστσεις απ το πργραμμα «Θησας» για την Μελτη Κστους Οφλους (6000 ευρ), την οποα και παραλβαμε. Τις πιστσεις για τις  προμελτες ΣΜ (24000 ευρ), τις περιβαλλοντικς αδειοδοτσεις των ΣΜ (24000 ευρ), τα τοπογραφικ διαγρμματα των ΣΜ, (24000 ευρ) καθς επσης και τις πιστσεις για τις  οριστικς μελτες των ΣΜ.
κμη απ το Υπουργεο Εσωτερικν μας εγκρθηκε ποσ 141000 ευρ την Πρσληψη  Συμβολου, για την υποστριξη της Προσυμβατικς Διαδικασας για την Σμπραξη του Συνδσμου Διαχερισης πορριμμτων Πεδινς και Ημιορεινς περιοχς Νομο ρτας με τον Ιδιωτικ Τομα με θμα: «Μονδα Επεξεργασας Στερεν ποβλτων 3ης Διαχειριστικς Εντητας Περιφρειας Ηπερου».  ( ΣΔΙΤ) στε να περσουμε σε ολοκληρωμνη διαχεριση με εφαρμογ μεθδου Μηχανικς Επεξεργασας και αξιοποηση των απορριμμτων με ανκτηση ανακυκλσιμων υλικν (χαρτ, πλαστικ, αλουμνιο, γυαλ κτλ.) μεινοντας τα απορρμματα προς ταφ, εν στο πργραμμα  μας εναι και η ανκτηση ηλεκτρικν και ηλεκτρονικν συσκευν και η συλλογ χρησιμοποιημνων ορυκτλαιων.
Παρλληλα φιλοδοξομε να δσουμε λση στο μεγαλτερο σως πρβλημα του νομο που την διαχεριση των Ζωικν και των Φυτικν αποβλτων.
Τλος, χουμε εκπονσει ψηφστηκε απ το  Διοικητικ Συμβολιο ο Ο.Ε.Υ. του Συνδσμου για να αντιμετωπσουμε τις ανγκες λειτουργας του ΧΥΤ.

Ο Πρεδρος
Συνδσμου Διαχερισης πορριμμτων Πεδινς και Ημιορεινς Περιοχς Νομο ρτας

Γιαννολης  Ευστθιοςwww.kompoti.gr
www.kompoti.gr

URL
www.kompoti.gr/modules.php?name=News&file=article&sid=122