2007-2013
, 11 @ 12:13:56 EEST


Στα πλασια του προγρμματος «ΓΡΟΤΙΚΗ ΝΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΔΣ 2007-2013» (LEADER, ΟΠΧ) της 4ης Προγραμματικς Περιδου η Ομδα Τοπικς Δρσης, ΕΤ.Ν.Μ .Ε ΟΤ, χει δη ξεκινσει δημσια διαβολευση και καλε λους τους φορες της περιοχς παρμβαση της καθς και λους τους ενδιαφερομνους για την κατ’ αρχν εκδλωση ενδιαφροντος για τις παρακτω (ενδεικτικ) δρσεις:


  Μικρς δυναμικτητας υποδομς διανυκτρευσης
  Χροι εστασης και αναψυχς
  Επισκψιμα αγροκτματα
  Επιχειρσεις παροχς υπηρεσιν για την εξυπηρτηση του τουρισμο της υπαθρου ( π.χ. εναλλακτικς μορφς τουρισμο, ειδικς μορφς τουρισμο, χροι αθλοπαιδιν, χροι γευσιγνωσας, κντρα δημιουργικς απασχλησης  κ.λ.π.)
  Οικοτεχνα, χειροτεχνα, παραγωγ ειδν παραδοσιακς τχνης , βιοτεχνικς μονδες  
  Επιχειρσεις παροχς υπηρεσιν
  Επιχειρσεις παραγωγς ειδν διατροφς μετ την α μεταποηση
  Βελτωση επιχειρσεων για την χρση ανανεσιμων πηγν ενργειας (π.χ. φωτοβολτακ , αξιοποηση βιομζας , γεωθερμας κ.λ.π.) με σκοπ την δια κατανλωση
  Βιοτεχνικς μονδες
  Δκτυο ομοειδν συμπληρωματικν επιχειρσεων λων των κλδων της τοπικς οικονομας
  Τοπικ κντρα τουριστικς πληροφρησης (γραφεα – περπτερα ενημρωσης και πληροφρησης)
  Σμανση αξιοθατων, μνημεων, κ.λ.π.
  Ποδηλατικς διαδρομς σε περιοχς της αγροτικς υπαθρου
  Προβολ και προθηση των συγκριτικν πλεονεκτημτων των περιοχν
  ργα υποδομς μικρς κλμακας πως: μικρ εγγειοβελτιωτικ ργα , ργα διαχερισης υδτινων πρων , μικρ ργα πρσβασης στις γεωργικς εκμεταλλεσεις
   Κντρα φροντδας παιδιν προσχολικς ηλικας , δημοτικς βιβλιοθκες, ωδεα , χροι  σκησης πολιτιστικν δραστηριοττων ( θατρο , κινηματογρφος )
  Ενσχυση πολιτιστικν εκδηλσεων ανδειξης και διατρησης της τοπικς κληρονομις – στριξη πολιτιστικν φορων για μικρς κλμακας υποδομ , προμθεια εξοπλισμο , μουσικν οργνων , στολν , κ.λ.π.
  Βελτωση και ανπλαση κοινοχρστων χρων (διαμρφωση υπαθριων χρων , πλακοστρσεις – πεζοδρομσεις , φωτισμς , κ.λ.π.)
  ποκατσταση κτιρων για κοινωφελ χρση
  ποκατσταση εξωτερικν ψεων κτισμτων με ιδιατερα στοιχεα αισθητικς και ιστορικς αξας
  Τη διατρηση , αποκατσταση και αναβθμιση τοποθεσιν υψηλς φυσικς αξας καθς και περιοχν NATURA 2000 (πως βελτωση – σμανση μονοπατιν , φυτοτεχνικς εργασες , τεχνικ ργα μικρς κλμακας για την προστασα του εδφους , διαμρφωση θσεων θας , κ.λ.π.) περιβαλλοντικς ευαισθητοποησης
  Τη διατρηση, αποκατσταση και αναβθμιση πολιτιστικν χαρακτηριστικν  της αγροτικς υπαθρου ( πως μνημεα , γεφρια , μλοι , λιοτρβια , πατητρια , βρσες  κ.λ.π.)
  Τη διατρηση , αποκατσταση και αναβθμιση τοπου της υπαθρου ( πως αποκατσταση περιβαλλοντικ υποβαθμισμνων περιοχν , δενδροφυτεσεις κ.λ.π.)
  Παρεμβσεις σε υφιστμενα κτρια για τη μετατροπ τους σε μουσεα – συλλογς – εκθετρια που σχετζονται με τη λαογραφικ/ αγροτικ/ πολιτιστικ κληρονομι

Οι παρεμβσεις αφορον ορεινς , μειονεκτικς αλλ για πρτη φορ  και πεδινς περιοχς και μπορον  να υλοποιηθον σε Δημοτικ Διαμερσματα με πληθυσμ μχρι 5.000 κατοκους.

Στις 30 Μαου γινε ενημερωτικ εκδλωση στην αθουσα πολλαπλν χρσεων που παρευρθηκαν ο  Διευθυντς της ΕΤ.Ν.Μ. .Ε ΟΤ  κ. Πουττσης Βασλειος ο Δμαρχος Στθης Γιαννολης, η πρεδρος του ΔΣ κ. Καρατσιλη, οι ντιδμαρχοι κκ. Κολιολης και Ννος αρκετο Δημοτικο Σμβουλοι και δημτες.
Στους παρευρισκμενους γινε ενημρωση απ την Διευθντρια κ. Σταμτη νθ σχετικ με τους στχους και την στρατηγικ του προγρμματος .
κολοθησε συζτηση και δθηκαν απαντσεις σε ερωτματα των παρευρισκομνων απ τα στελχη της εταιρας.
O Δμαρχος  με την ευκαιρα αυτ κατθεσε για χρηματοδτηση και τις προτσεις  δμου Κομποτου απ το αναφερθν πργραμμα. 

Δρσεις που προτενονται:
Υπμετρο 321: Βασικς υπηρεσες για την οικονομα και τον αγροτικ πληθυσμ
· Εγγειοβελτιωτικ ργα μικρς κλμακας  Δμου Κομποτου: 80.000 ευρ.
Υπρχει μελτη.
· Διαμρφωση προαλιου χρου κντρου φροντδας παιδιν προσχολικς ηλικας   250000 ευρ.    Υπρχει μελτη.
· Δημιουργα δημοτικς βιβλιοθκης και φιλαρμονικς.
· Προμθεια εξοπλισμο , μουσικν οργνων , στολν κ.λ.π. για την νσχυση πολιτιστικν εκδηλσεων και εκδηλσεων ανδειξης και διατρησης της τοπικς κληρονομις – στριξη πολιτιστικν φορων για μικρς κλμακας υποδομ: 50.000 ευρ
· Πλακστρωση και κατασκευ πλκου του ανοιχτο θετρου Σελλδων: 100.000 ευρ.
· Προμθεια ταινιν για προβολ στην αθουσα πολλαπλν χρσεων (κινηματογρφος) 10.000 ευρ
· Διαμρφωση χρου σκησης πολιτιστικν δραστηριοττων στα Σοκπια. 100.000 ευρ.

Στχοι  του υπομτρου εναι:
● η προστασα και αξιοποηση  των φυσικν πρων της  υπαθρου ( εδαφικν και υδατικν ) για τη βελτωση των συνθηκν εργασας και διαβωσης του τοπικο και αγροτικο πληθυσμο.
● η παροχ και βελτωση υπηρεσιν προς τον αγροτικ και τοπικ πληθυσμ.
Οι υπηρεσες αυτς σχετζονται μεσα με την ποιτητα ζως των κατοκων, την ανδειξη των πολιτιστικν στοιχεων των περιοχν , καθς και την ενσχυση της τοπικς οικονομας των περιοχν παρμβασης.

Υπομτρο 322: νακανιση και ανπτυξη των χωριν
· Φωτισμς και  πλακοστρσεις παιδικς χαρς Σοκπια: 50.000 ευρ.
· Βελτωση, ανπλαση και αποκατσταση χρου και κτιρου παλαιν Σφαγεων: 50.000 ευρ.
· ποκατσταση ιστορικν Φυλακων – Κολιες. Μετατροπ αυτν σε Μουσεα: 60.000 ευρ.      Υπρχει μελτη.
· ποκατσταση ιστορικο μνημεου Νικολου Σκουφ: 50.000 ευρ
Στχος εναι η προστασα και ανδειξη του παραδοσιακο και τοπικο οικιστικο περιβλλοντος του αγροτικο χρου , καθς και η βελτωση της ποιτητας  ζως των κατοκων . Οι δρσεις δε θα χουν αποσπασματικ χαρακτρα , αλλ θα αφορον συνολικς παρεμβσεις που θα αποσκοπον τεκμηριωμνα στη διατρηση της παραδοσιακς εικνας των οικισμν , την τοπικ αρχιτεκτονικ και την αγροτικ κληρονομι και σε πλρη συμβαττητα με την προθηση του στχο της τοπικς οικονομικς ανπτυξης.

Υπομτρο 323: Διατρηση και αναβθμιση της αγροτικς κληρονομις
· Βελτωση – σμανση,  φυτοτεχνικς εργασες , τεχνικ ργα μικρς κλμακα, διαμρφωση θσεων θας , κ.λ.π.), μονοπατιο Κοπρανα –Μενδι, τοποθεσιν υψηλς φυσικς αξας (Natura): 150.000 ευρ.
· νπλαση βρσης Λκοβας Σελλδων: 50.000 ευρ.
· νπλαση και ανδειξη παλαιν πηγαδιν του Δμου Κομποτου: 40.000 ευρ.
· Περιβαλλοντικ ευαισθητοποηση Δημοτν: 30.000 ευρ.
Στχος εναι η προστασα και ανδειξη περιοχν φυσικο κλλους , καθς και των παραδοσιακν στοιχεων της πολιτιστικς κληρονομις της υπαθρου.

Υπομτρο 313
· Δημιουργα κντρου τουριστικς πληροφρησης στην Κπραινα: 40.000 ευρ
· Σμανση αξιοθατων , μνημεων και οδν του Δμου Κομποτου: 40.000 ευρ
· Ποδηλατικ διαδρομ στη αγροτικ παιθρο Κπραινα – Μενδι: 180.000 ευρ.

Οι ενδιαφερμενοι μπορον να απευθυνθον στα γραφεα της στην Δ/νση  Λασκαρτου  -  περιοχ Υδραγωγεα στην Πρβεζα τηλφωνο επικοινωνας 26820 89150-51 υπεθυνος Ι. Γεωργου , και Σκουφ και Σπρου Λπρου 1 στην ρτα τηλφωνο 26810 77115 υπεθυνη . Σταμτη , email: etanam@etanam.gr, καθς και στην ιστοσελδα της εταιρεας www.etanam.gr  που μπορον να εκδηλσουν ηλεκτρονικ το επενδυτικ τους ενδιαφρον.

Ο Δμαρχος
Ευστθιος Γιαννολης


www.kompoti.gr
www.kompoti.gr

URL
www.kompoti.gr/modules.php?name=News&file=article&sid=156