, 09 @ 09:02:26 EEST


ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ
Γενικ: Στα πλασια της νας ΚΠ (Κοιν γροτικ Πολιτικ) που τθηκε σε ισχ απ 1/1/2006 εφαρμζεται για τρτη χρονι φτος κατ το 2008 το καθεστς της Ενιαας ποδεσμευμνης Ενσχυσης (Ε..Ε.) πως αυτ προβλπεται απ τον κανονισμ (ΕΚ) 1782/03. Παρλληλα εφαρμζονται και τα καθεσττα ενσχυσης που εξαιρθηκαν ολικς εν μρει απ’ το καθεστς της ενιαας ενσχυσης. τσι για πρτη φορ φτος τα εσπεριδοειδ εντχθηκαν σε καθεστς δεσμευμνης ενσχυσης με ποσοστ 60%. Επσης εντσσονται στα καθεσττα ενσχυσης του προαναφερθντος κανονισμο και η εξισωτικ αποζημωση που αφορ το δ.δ. Φωτεινο, καθς και το μτρο χοργησης πρσθετης ενσχυσης για συγκεκριμνους τπους γεωργας που εναι σημαντικο για την προστασα τη βελτωση περιβλλοντος για τη βελτωση της ποιτητας και την προθηση εμπορας των γεωργικν προντων του ρθρου 69 του ΕΚ 1782/03 κανονισμο.

Για τη διαχεριση και τον λεγχο των παραπνω καθεσττων και μτρων στριξης χει θεσπιστε να Ολοκληρωμνο Σστημα Διαχερισης και Ελγχου (Ο.Σ.Δ.Ε.) το οποο αναφρεται ως «Ολοκληρωμνο Σστημα» (Ο.Σ.).

Το Ο.Σ. εφαρμζεται στα κοινοτικ καθεσττα που καθορζονται απ το ΕΚ και ειδικτερα θα ασχοληθομε με εκενα που ενδιαφρουν τους συνδημτες μας δικαιοχους επιδοτσεων. Στο παρν τεχος θα αναφερθομε στο καθεστς της Ενιαας Ενσχυσης και ιδιατερα στην των πορτοκαλιν που δνονται για χυμοποηση.

Καθεστς Ενιαας Ενσχυσης
Σμφωνα με το καθεστς αυτ επιδοτονται ολικς οι παραγωγο ελαιολδου, επιτραπζιων ελαιν και μερικς οι εσπεριδοπαραγωγο που προορζουν την παραγωγ τους προς χυμοποηση.

Ενσχυση χυμοποησης εσπεριδοειδν.
Το σστημα της μερικς αποσνδεσης σε ποσοστ 40% και της διατρησης δεσμευμνου το 60% της ενσχυσης με το συγκεκριμνο προν, εφαρμζεται για πρτη φορ φτος στα εσπεριδοειδ που δδονται προς χυμοποηση, στερα απ επιλογ της χρας μας ως κρτος μλος της ΕΟΚ στα πλασια εφαρμογς της νας ΚΠ. Δικαιοχοι της ενσχυσης εναι εσπεριδοκαλλιεργητς – μλη της Οργνωσης Παραγωγν (Ο.Π.) που η παραγωγ τους δθηκε για χυμοποηση κατ τα τη αναφορς 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 και 2006,και εφσον εχε δηλωθε στο ΟΣΔΕ των ετν αυτν. Το ψος της ενσχυσης προκπτει απ το μσο ρο των επιδοτσεων που λαβαν οι δικαιοχοι κατ τα προαναφερμενα τη αναφορς για τη χυμοποηση σε ποσοστ 40%. Οπτε η αξα των δικαιωμτων εναι το 40% της ενιαας αποδεσμευμνης ενσχυσης. Το 60% εναι συνδεδεμνο με την παραγωγ των χυμοποισιμων πορτοκαλιν που σημανει οτι θα χορηγεται ενσχυση ανλογη του ψους παραγωγς σε ποσοστ 60%. Εναι αναμενμενο τι πως και στην οριστικοποηση των δικαιωμτων των ελαιοκαλλιεργητν τσι και στους εσπεριδοκαλλιεργητς θα παρουσιαστον σημαντικ προβλματα σχετικ με το ψος της ενσχυσης καθς πολλο δλωναν στο ΟΣΔΕ για τα τη 2000-2006 χυμ σε λλους εσπεριδοκαλλιεργητς που δεν παρουσαζαν παραγωγ, με αποτλεσμα  να οριστικοποιηθον χαμηλς επιδοτσεις στους πραγματικος δικαιοχους και υπαρκτς σε μη δικαιοχους.

Για το σκοπ αυτ οφελουν λοι οι παραγωγο να δηλνουν κθε χρνο στο ΟΣΔΕ πραγματικ και αξιπιστα στοιχεα τσο για τα δντρα σο και για την παραγωγ που χουν. ως την καταβολ της επιδτησης οι οργανισμο υπηρεσες που εμπλκονται στα ενδιμεσα στδια εκτς απ την Οργνωση και Ομδα Παραγωγν που υποβλλει το φκελο ενσχυσης του αιτοντος-δικαιοχου, εναι η Δ/νση γροτικς νπτυξης και ο ΟΠΕΚΕΠΕ (Οργανισμς Πληρωμν και Ελγχου Κοινοτικν Ενισχσεων Προσανατολισμο και Εγγυσεων) που ελγχει το φκελο και εκδδει την εντολ πληρωμς.

Ειδικτερα, τα δικαιματα που θα δνονται κθε τος για τα πορτοκλια θα υπολογζεται απ το μσο ρο των επιδοτσεων που λαβε νας παραγωγς στα τη αναφορς: 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 και 2006 και θα εναι αποδεσμευμνη κατ 40% εν το υπλοιπο 60% θα εναι δεσμευμνο με την παραγωγ του τρχοντος τους. Δηλαδ αν κποιος παιρνε επιδτηση 1000 € περπου κθε τος κατ τα προαναφερμενα τη αναφορς ττε θα παρνει κθε τος 400 € σταθερ εν τα υπλοιπα 600 € αναλγως με την παραγωγ του τους θα κυμανεται  σε χαμηλτερο υψηλτερο ποσ. Δεν χει εξακριβωθε ακμη ο τρπος τα κριτρια που θα καθορζουν το ποσ του 60%.

Εκενο που γνωρζουμε εναι τι μαζ με την ατηση ΟΣΔΕ που υπβαλαν  οι παραγωγο και τους γνωστοποιθηκαν τα δικαιματα μποροσαν να υποβλουν και ατημα αναθερησης (ΕΝΣΤΣΗ) αυτν.

Εναι γνωστ τι οι παγετο του Φεβρουαρου 2004 προκλεσαν μεγλες ζημις στο φυτικ κεφλαιο και οι παραγωγο ενισχθηκαν οικονομικ απ το πργραμμα   FROST για την ανασσταση των πορτοκαλενων και την απλεια παραγωγς για τα τη 2004, 2005, 2006 και 2007, εν το τος 2003 υπρχε ακαρπα και ενισχθηκαν οικονομικ απ το πργραμμα FAR.

Οι περισστεροι συνδημτες μας που ταν δικαιοχοι των παραπνω  προγραμμτων ΠΣΕ εχαν τη δυναττητα να προμηθευτον  βεβαισεις σχετικ με τις οικονομικς ενισχσεις αποζημισεις - ΕΛΓ απ το ΚΕΠ του Δμου μας, προκειμνου να τις προσκομσουν στην νωση (ΕΣΦ) μαζ με υπεθυνη δλωση που ζητοσαν να εξαιρεθον απ τον υπολογισμ των δικαιωμτων τα τη που δεν εχαν παραγωγ που η παραγωγ τους καταστρφηκε,.

Και ββαια θα τονσουμε για λλη μια φορ ακμη την ολιγωρα της νωσης, που εν πληροφρησαν τους παραγωγος συνδημτες μας για την υποβολ των αιτσεων ΟΣΔΕ, για το νο τρπο επιδοτσεων μως, στον τομα των πορτοκαλιν, δεν γινε καμα ενημρωση. Μνο ο Δμος μας σπευσε να ενημερσει με σχετικ ανακονωση τους παραγωγος, στερα απ δημοσευση ρθρου του αντιπροδρου της Ενσεως κου Γκζα σε τοπικ εφημερδα της ρτας, που προτρεπε τους εσπεριδοκαλλιεργητς να υποβλουν μαζ με την ατησ τους για την επιδτηση και ατηση αναθερησης σοι απ αυτος δεν συμφωνοσαν με το ποσ επιδτησς τους. Η προθεσμα υποβολς των ενστσεων ταν δη στεν χρονικ και στερα απ την μεγλη προσλευση των παραγωγν στην νωση παρατθηκε για μα ακμη εβδομδα που κατληξε την Τετρτη 25 Ιουνου 2008.

Επειδ λοιπν οι περισστεροι δεν γνριζαν «τι χαρτι φτιχνουν…για τα πορτοκλια… και γιατ…» στο ΚΕΠ του Δμου μας θα αναφρουμε να παρδειγμα.

Παρδειγμα
: νας παραγωγς επιδοτθηκε κατ τα τη αναφορς (7 τη) πως παρακτω:
α/α
ΕΤΟΣ
ΠΟΣΟ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ
ΠΡΤΗΡΗΣΕΙΣ
1
2000
600 €
 
2
2001
500 €
 
3
2002
600 €
 
4
2003
-
ΚΡΠΙ (FAR)
5
2004
-
ΠΓΕΤΟΣ (FROST)
6
2005
-
ΔΕΝ ΥΠΡΧΕΙ ΠΡΓΩΓΗ
7
2006
400 €
 

Υπολογισμς δικαιωμτων:
Σνολο επιδοτσεων: 600+500+600+0+0+0+400=2.100 €
τη αναφορς: 2000,2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006.=7 τη
Μσος ρος επιδτησης: 2.100 / 7 = 300 €
Δικαιματα: 40% Χ 300 € = 120 €. υτ εναι η αποδεσμευμνη σταθερ ενσχυση που θα λαμβνει κθε χρνο ο συγκεκριμνος παραγωγς απ τα πορτοκλια, εκτς απ τη δεσμευμνη ενσχυση το 60% ( = 180 €) που δεν εναι γνωστ ακμη πως προαναφρθηκε πσο απ’ αυτ θα λαμβνεται.
Ο παραγωγς του παραδεγματος ζητει με νσταση να εξαιρεθον τα 3 τη (2003, 2004, 2005) απ τον παραπνω υπολογισμ.
τσι αν το ατημ του γνει δεκτ απ τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ττε τα να δικαιματα, που θα χει, υπολογζονται ως εξς:
(Σνολο επιδοτσεων) 2.100 € / 4 τη (τα πραγματικ τη που λαβε επιδτηση) = 525 €
Δικαιματα: 40% Χ 525 € = 210 €.
Η διαφορ εναι ολοφνερη !!!.

Τλος, το Υπουργεο γροτικς νπτυξης & Τροφμων ανακονωσε τι μετ απ συσκψεις των Υπουργν Οικονομας και Οικονομικν, γρ. νπτυξης  και Τροφμων, κ.κ. Γ.λογοσκοφη, λ. Κοντο και του Υφυπουργο Οικονομας και Οικονομικν, κ. Ν. Λγκα, αποφασστηκε η ετσια δαπνη συμπλρωσης της ατησης ενεργοποησης ατομικν δικαιωμτων ενιαας ενσχυσης των κατ κριο επγγελμα αγροτν απ το τος 2009 να βαρνει τις πιστσεις του κρατικο προπολογισμο. Η απφαση αυτ αφορ πνω απ 500.000 δικαιοχους αγρτες και θα εφαρμοστε απ το 2009. Εναι σημαντικ το τι οι αγρτες απαλλσσονται απ να κστος αφο δε θα χρειαστε να πληρνουν εφεξς οτε να ευρ για να εισπρξουν τις κοινοτικς επιδοτσεις τους. Γι αυτ το λγο φτος το συνεργεο της νωσης ζητοσε φωτοτυπα του βιβλιαρου ΟΓ απ τους αγρτες που υπβαλαν ατηση ΟΣΔΕ.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ
ΠΣΕ
Το πργραμμα FROST εξακολουθε να υφσταται και λγει με το τλος του τους 2008. Υπρχουν κποιες εκκρεμτητες ακμη με μερικος δικαιοχους συνδημτες μας αυτ τον καιρ, γι’ αυτ θα καθυστερσουν σημαντικ οι πληρωμς τους κι επιπλον λγω των θερινν διακοπν.

ναμνεται εντς του καλοκαιριο μως νο πργραμμα ΠΣΕ. Γι’ αυτ καλ θα εναι σοι αντικατστησαν το ζημιωθν φυτικ κεφλαιο απ το παγετ του  Φεβρουαρου 2008 να κρατον τα τιμολγια αγορς των νων δενδρυλλων διτι εναι πολ πιθαν να ενισχυθον οικονομικ με το νο πργραμμα. Το μνο σγουρο που γνωρζουμε εναι τι ο λεγχος που θα διεξαχθε θα γνει εξολοκλρου στα «χαρτι» δηλ. θα γνει διοικητικς λεγχος και παραβολ με τα προηγομενα προγρμματα ΠΣΕ κι χι με επιτπιες εκτιμσεις.

ΝΚΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ
ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΟΣ


www.kompoti.gr
www.kompoti.gr

URL
www.kompoti.gr/modules.php?name=News&file=article&sid=158