, 18 @ 08:00:52 EET


ΠΣΕ
Τρα να προγρμματα ανακοινθηκαν κατ τη διρκεια του υγοστου 2008 σμφωνα με τις με αριθμ. πρωτ.: 3745/11-8-08, 3780/13-8-08 ανακοινσεις του ΕΛΓ που αφορον τη χοργηση κρατικν οικονομικν ενισχσεων σε παραγωγος που οι γεωργικς τους εκμεταλλεσεις ζημιθηκαν απ:
1. Πλημμρα της 25ης Φεβρουαρου 2006
2. Δυσμενες καιρικς συνθκες κατ τη χρονικ περοδο Ιανουριος – Δεκμβριος 2007 και συγκεκριμνα για το νομ μας «Μεωση παραγωγς μελιο απ ξηρασα και κασωνα για το τος 2007».
3. Δυσμενες καιρικς συνθκες κατ τη χρονικ περοδο Ιανουαρου – Μαρτου 2008 και συγκεκριμνα «Παγετς στις 18 και 19 Φεβρουαρου 2008».

Για τα δο πρτα προγρμματα υποβλθηκαν λγες αιτσεις στο Δμο μας, διτι δεν προκλθηκαν ττοιου εδους ζημις εν για το τρτο που οι ζημις που προκλθηκαν στην πλειοντητ τους οφελονται στον φετιν παγετ του Φλεβρη και καλπτει πλρως το Δμο μας υποβλθηκαν 641 αιτσεις απ το δ.δ. Κομποτου, 105 αιτσεις απ το δ.δ. Σελλδων και 20 απ το δ.δ. Φωτεινο.

Πιο αναλυτικ το τρτο πργραμμα που εντσσονται οι περισστεροι παραγωγο του Δμου μας περιλαμβνει:
) νασσταση Φυτικο Κεφαλαου για τα εσπεριδοειδ και τις ελις
Β) Συμπληρωματικ ενσχυση για την απλεια εισοδματος λγω ανασστασης για τα εσπεριδοειδ και τις ελις
Γ) πλεια Φυτικς Παραγωγς (καρπα μνο για τα εσπεριδοειδ)

Διευκρινζουμε τι δεν χει δοθε οικονομικ ενσχυση για ακαρπα στις ελις οτε με τα προηγομενα προγρμματα (FAR και FROST) αλλ οτε θα δοθε και με τα τωριν κι αυτ γιατ η καλλιργεια της ελις δεν πληρε τις προποθσεις που ορζει ο κανονισμς ΠΣΕ αφενς μεν λγω του φαινομνου της παρενιαυτοφορας της (τη μια χρονι χει ικανοποιητικ παραγωγ, εν την επμενη αρκετ μειωμνη ως μηδαμιν) κι αφετρου δε λγω της μεγλης εκτσεως που καταλαμβνει η καλλιργεια της ελις στη χρα μας. καρπα εγκρνεται μνο στα εσπεριδοειδ ταν αυτ υφσταται.
Οικονομικ ενσχυση για τις ελις πρκειται να δσουν μνο σε ορισμνες περιπτσεις στο Δμο μας που τα παραγωγικ ελαιδεντρα χουν υποστε ζημις απ τον παγετ και εναι γνωστς αυτς οι περιπτσεις στον ΕΛΓ και για αυτ δεν γνονται επιτπιες εκτιμσεις ζημιν στα ελαιοτεμχια πως γνονται στα εσπεριδοειδ.

μως παρ τις επμονες συστσεις του ΕΛΓ να μην δηλωθον ελις στις αιτσεις των παραγωγν αρκετο ελαιοκαλλιεργητς στερα και απ προτροπ του Δημρχου δλωσαν τα ελαιδεντρα που κατχουν με την ελπδα να εγκριθε στω και κποια απλεια εισοδματος παραγωγς σαν ζημα απ τον παγετ.

Με την παρλευση της 23ης Οκτωβρου 2008 οπτε και ληγε η προθεσμα υποβολς των αιτσεων και παρ του τι τα προαναφερμενα προγρμματα δεν χουν εγκριθε ακμη (γι αυτ δεν χουν κποια ονομασα), δο γεωπνοι-εκτιμητς του ΕΛΓ Ιωανννων διενεργον επιτπιες εκτιμσεις ζημιν μνο στα εσπεριδοειδ στην κτηματικ περιφρεια του Δμου μας και συνεχζουν ακμη. Τα πορσματα πιθανν να ανακοινωθον την νοιξη του νου τους.

Οι περισστεροι απ τους συνδημτες μας χουν ενισχυθε οικονομικ απ το  FROST (Παγετς 12-15 / 2 / 2004) για εκριζσεις, κορμοτομς και κλαδματα σε πρωτογενες δευτερογενες κλδους. τσι για τα να δενδρλλια που ζημιθηκαν απ το νο παγετ θα πληρωθον μνο για την αποκατσταση (εκρζωση και επαναφτευση) των παγετπληκτων δενδρυλλων κι χι για απλεια παραγωγς για ευνητους λγους.

καρπα θα πληρωθον οι εσπεριδοπαραγωγο μνο για τα παραγωγικ δντρα και αν αυτ επσης ζημιθηκαν απ το νο παγετ θα πληρωθον και για την ανασσταση και για την απλεια παραγωγς λγω της ανασστασης.

Κυρως μως επισημανουμε προς αποφυγ παρεξηγσεως τι οι παραπνω παραγωγο θα πληρωθον αφο πληρον τις προποθσεις που ορζει το εν λγω πργραμμα ΠΣΕ και θα καταστον δικαιοχοι και αφο διεκπεραιωθε ο λεγχος (με να ατηση αποκατστασης του παραγωγο) απ το γεωπνο-εκτιμητ του ΕΛΓ.

Επσης πρπει να γνωρζουν οι συνδημτες μας που αιτθηκαν της οικονομικς ενσχυσης στε να βοηθηθε το ργο των γεωπνων εκτιμητν και τα πρισματ τους να ανταποκρνονται σο το δυνατ περισστερο στην πραγματικτητα αλλ και κυρως για να αποφγουν τυχν ενστσεις επ του πορσματος οι οποες εναι χρονοβρες διαδικασες, τα παρακτω:
1ον Το κτμα πρπει να εναι καθαρ απ ζιζνια, αγριχορτα, και κυρως απ βτα και κλαδματα οτως στε να εναι ευκλως προσβσιμο στο γεωπνο. Διαφορετικ θα εκτιμηθε ως εγκαταλειμμνο και η ατηση για το εν λγω αγροτεμχιο δεν θα γνει αποδεκτ σες ενστσεις και αν υποβληθον.
2ον Δεν πρπει να γνει καμα αποκατσταση-ανασσταση των παγπληκτων δντρων πριν εκτιμηθε απ το γεωπνο γιατ πρπει να δει τη ζημι για να την εκτιμσει. Το καλτερο εναι η αποκατσταση της ζημις να γνει μετ τη γνωστοποηση των πορισμτων, οπτε θα γνωρζει πλον ο δικαιοχος παραγωγς σε τι εδους εργασες πρπει να προβε τουλχιστον για ποιες εργασες θα ενισχυθε οικονομικ. τσι, σε περπτωση που το πρισμα δεν καλπτει τον παραγωγ, να χει τη δυναττητα να υποβλει νσταση και να απαιτσει περισστερες εργασες για μεγαλτερη οικονομικ ενσχυση.   

Δικαιοχοι της οικονομικς ενσχυσης
για ανασσταση και απλεια παραγωγς εναι σοι ανκουν στις παρακτω κατηγορες:
1.      Γεωργο κατ κρια απασχληση
2.      σφαλισμνοι του ΟΓ
3.      Μη κατ κρια απασχληση γεωργο αλλ ασφαλισμνοι του ΟΓ και με εξωγεωργικ εισδημα μικρτερο του 15.000 €.
4.      Μη κατ κρια απασχληση γεωργο, μη ασφαλισμνοι του ΟΓ αλλ με εξωγεωργικ εισδημα μικρτερο του 5.000 €.
5.      Συνταξιοχοι οποιουδποτε ταμεου με εξωγεωργικ εισδημα μικρτερο του 15.000 €.
Επιπλον λοι οι παραπνω πρπει να πληρον τις εξς προποθσεις:
α) Να εναι λληνες υπκοοι υπκοοι κρτους-μλους της Ε.Ε.
β) Να εναι μνιμοι κτοικοι της ευρτερης περιοχς της γεωργικς τους εκμετλλευσης μικρτερης των 150 χιλιομτρων.
γ) Να μην χουν ενταχθε στο πργραμμα της Πρωρης Συνταξιοδτησης γροτν και
δ) Το συνολικ οικογενειακ τους εισδημα (γεωργικ και εξωγεωργικ) να μην υπερβανει τα 45.000 €.

Δικαιοχοι της οικονομικς ενσχυσης
μνο για ανασσταση (κι χι για ακαρπα και απλεια παραγωγς απ ανασσταση) εναι σοι δεν ανκουν σε καμα απ τις παραπνω κατηγορες αλλ πληρον τις α, γ και δ ανωτρω προποθσεις (χι απαρατητα τη β).

Οι προποθσεις και οι ροι νταξης των παραγωγν στο πργραμμα αυτ των ΠΣΕ διαπιστνονται με διοικητικ λεγχο που υποβλλεται ο φκελος του κθε αιτοντα και διενεργεται απ διοικητικος υπαλλλους στην υπηρεσα του ΕΛΓ, υποκαταστματος των Ιωανννων, κι χι στη δ/νση Γεωργας γροτικς νπτυξης και Τροφμων πως πολλο χουν αυτ την εντπωση.

Τα πορσματα που θα εξαχθον απ το διοικητικ λεγχο και τις εκτιμσεις των γεωπνων αναμνονται την νοιξη του νου τους μαζ με την γκριση των προγραμμτων. Μχρι ττε μπορετε να μας καλετε στα τηλφωνα 2681360331 και 2681360332 στο ΚΕΠ Δ. Κομποτου για οποιαδποτε πληροφορα.
Εμες ευχμαστε στους παραγωγος συνδημτες μας για τα  Χριστογεννα που πλησιζουν  ΧΡΟΝΙ ΠΟΛΛ με ΥΓΕΙ.

ΝΚΟΥ . ΠΗΝΕΛΟΠΗ
ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΟΣ


www.kompoti.gr
www.kompoti.gr

URL
www.kompoti.gr/modules.php?name=News&file=article&sid=172