, 17 @ 14:32:29 EET


Δ ΠΡΟΓΡΜΜΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (2007-2013) ΠΡΟΓΡΜΜ ΓΡΟΤΙΚΗΣ ΝΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΔΣ (Π) «2007-2013»
ΞΟΝΣ 1 ΜΕΤΡΟ 112 «ΕΓΚΤΣΤΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ»
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΡΟΤΙΚΗΣ ΝΠΤΥΞΗΣ ΚΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙ ΣΥΓΧΡΗΜΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΚΙ ΠΡΞΕΩΝ ΓΡΟΤΙΚΗΣ ΝΠΤΥΞΗΣ

Καλε λους τους ενδιαφερμενους να συμμετσχουν στο Μτρο 112 του Προγρμματος γροτικς νπτυξης της Ελλδας «Π...» 2007-2013 του Κανονισμο (ΕΚ) 1698/2005 του Συμβουλου για τη στριξη της γροτικς νπτυξης απ το Ευρωπακ Γεωργικ Ταμεο γροτικς νπτυξης (Ε.Γ.Τ...).

Στχος του Μτρου εναι η πληθυσμιακ αναζωογνηση της υπαθρου με την εγκατσταση νων γεωργν μσω της παροχς κιντρων προκειμνου να διευκολυνθε η αρχικ τους εγκατσταση και η διαρθρωτικ προσαρμογ των εκμεταλλεσεν τους με την υποβολ επιχειρηματικο σχεδου.
Το Μτρο 1.1.2 «Εγκατσταση Νων Γεωργν» συγχρηματοδοτεται απ την Ευρωπακ νωση, (Ευρωπακ Γεωργικ Ταμεο γροτικς νπτυξης «Ε.Γ.Τ...») και το Ελληνικ Δημσιο.
Εγκρνεται ποσ συνολικο ψους 100.000.000€ για την κλυψη Δημσιας Δαπνης που θα αναληφθε για Νομικς Δεσμεσεις που θα προκψουν απ την χοργηση ενισχσεων το τος 2009 για το Μτρο 112 του ξονα 1 του Π 2007-2013 και σε εφαρμογ της αριθμ. 704/2008 ΚΥ.
Καθορζουμε τις πιστσεις του Μτρου 1.1.2 «Εγκατσταση Νων Γεωργν» κατ Περιφρεια, την περοδο υποβολς των αιτσεων ενσχυσης - φακλων υποψηφιτητας καθς και τους λοιπος ρους και προποθσεις γκρισης αυτν για το τος 2009 ως ακολοθως:
. Πιστσεις αν Περιφρεια για παροχ οικονομικν ενισχσεων του Μτρου 1.1.2.
/
Περιφρεια
Προπολογισμς
Δημσια Δαπνη (€)
1
νατολικ Μακεδονας & Θρκης
7.200.000
2
Κεντρικς Μακεδονας
17.800.000
3
Δυτικς Μακεδονας
4.400.000
4
Θεσσαλας
10.300.000
5
Στερες Ελλδος
5.500.000
6
Ηπερου
5.600.000
7
Ιονων Νσων
2.000.000
8
Δυτικς Ελλδος
12.000.000
9
Πελοποννσου
10.900.000
10
ττικς
1.000.000
11
Νοτου ιγαου
1.300.000
12
Βορεου ιγαου
6.000.000
13
Κρτης
16.000.000
ΣΥΝΟΛΟ
100.000.000
Στις περιπτσεις που το ριο των πιστσεων που χει κατανεμηθε σε μα Περιφρεια δεν εναι δυνατν να καλυφθε απ τα ποσ που απαιτονται για την νταξη υποψηφων νων γεωργν κατ το συγκεκριμνο τος της κατανομς, εναι δυνατ η μεταφορ του πλεονζοντος ποσο σε λλες Περιφρειες με απφαση του Υπουργο γροτικς νπτυξης & Τροφμων.
Β. Περοδος υποβολς αιτσεων ενσχυσης- φακλων υποψηφιτητας και κδοσης αποφσεων γκρισης τους 2009 .  Ως περοδος υποβολς αιτσεων ενσχυσης- φακλων υποψηφιτητας ορζεται η περοδος απ 16/2/2009 ως 31.12.2009 και ως περοδος γκρισης αυτν η μετ την 16/2/2009 περοδος.
Γ.     ροι – προποθσεις και λοιπς διαδικασες

1.  Δικαιοχοι Υποψφιοι Νοι Γεωργο

Δικαωμα υποβολς ατησης ενσχυσης στο Μτρο χουν φυσικ πρσωπα, μνιμοι κτοικοι της Ελληνικς Επικρτειας, εγγεγραμμνοι στο Ολοκληρωμνο Σστημα Διαχερισης και Ελγχου (Ο.Σ.Δ.Ε.), που εγκαταστθηκαν για πρτη φορ ως αρχηγο γεωργικς εκμετλλευσης, κατ το δεκατετρμηνο που προηγεται της ημερομηνας υποβολς της ατησης ενσχυσης, εφσον στο πρσωπ τους, κατ την ημερομηνα υποβολς της ατησης ενσχυσης, πληρονται αθροιστικ και οι ακλουθες προποθσεις:
α) χουν συμπληρσει το 18ο τος της ηλικας τους, χουν πλρη δικαιοπρακτικ ικαντητα και φερεγγυτητα σμφωνα με τις διατξεις του στικο Κδικα και δεν χουν συμπληρσει το 40ο τος της ηλικας τους. Η ηλικα υπολογζεται με βση τη διαφορ μεταξ της ημερομηνας υποβολς της ατησης για τη χοργηση ενσχυσης και της ημερομηνας γννησης.
β) Εναι μνιμοι κτοικοι περιοχς εφαρμογς του Μτρου.
Πιο συγκεκριμνα ο υποψφιος θα πρπει να εναι μνιμος κτοικος περιοχς:
·    Ορεινο μειονεκτικο Δημοτικο Κοινοτικο Διαμερσματος και Οικισμο.
·    Δημοτικο Κοινοτικο Διαμερσματος κανονικς περιοχς με πραγματικ πληθυσμ ως 100.000 κατοκους.
Ειδικ για την Περιφρεια ττικς, οι περιοχς εφαρμογς του προγρμματος εναι αυτς της τως επαρχας Τροιζηνας και των νσων Κυθρων, ντικυθρων, Πρου, Σπετσν και δρας, καθς και οι αναφερμενες στον πιο κτω πνακα:
νατολικ ττικ
α/α
ΔΗΜΟΣ
α/α
ΚΟΙΝΟΤΗΤ
1
ΝΒΥΣΣΟΥ
1
ΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΝΤΙΝΟΥ
2
ΥΛΩΝΟΣ
2
ΒΡΝΒ
3
ΚΛΜΟΥ
3
ΓΡΜΜΤΙΚΟΥ
4
ΚΕΡΤΕΣ
4
ΜΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΩΡΩΠΟΥ
5
ΛΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
5
ΠΛΙΣ ΦΩΚΕΣ
6
ΜΡΘΩΝΟΣ
6
ΣΥΚΜΙΝΟΥ
7
ΩΡΩΠΙΩΝ
  
Δυτικ ττικ
α/α
ΔΗΜΟΣ
α/α
ΚΟΙΝΟΤΗΤ
1
ΒΙΛΙΩΝ
1
ΟΙΝΟΗΣ
2
ΕΡΥΘΡΩΝ
  
3
ΜΕΓΡΕΩΝ
  
      
γ) Η γεωργικ τους εκμετλλευση χει ελχιστο μγεθος απαιτσεων σε εργασα μισ (0,5) Μονδα νθρπινης Εργασας (1 Μ..Ε. = 1750 ρες απασχλησης αν τος) και πληρο τις λοιπς προποθσεις του Κεφ. I.Γ2 της αναλυτικς Πρσκλησης του Μτρου.
δ) Διαθτουν επαρκ επαγγελματικ ικαντητα αναλαμβνουν τη δσμευση να την αποκτσουν εντς 36 μηνν απ την ημερομηνα λψης της ατομικς απφασης γκρισης.
ε) Υποβλλουν Επιχειρηματικ Σχδιο, μγιστης χρονικς διρκειας πντε ετν με δεσμευτικος στχους και ενδιμεσες χρονικς προθεσμες για την ανπτυξη των γεωργικν δραστηριοττων τους, καθς και για τη διαρθρωτικ προσαρμογ της εκμετλλευσς τους, αλλ και για την απκτηση συμπλρωση επαρκος επαγγελματικς ικαντητας, εφσον απαιτονται.
στ) ναλαμβνουν τις συμβατικς δεκαετες μακροχρνιες υποχρεσεις.
ζ) Δεν εμππτουν στις κατηγορες μη επιλξιμων υποψηφων (Κεφ. I.Γ3 της αναλυτικς Πρσκλησης του Μτρου).
Ο ρος της πρτης φορς για την εγκατσταση του υποψηφου ως αρχηγο γεωργικς εκμετλλευσης, προκειμνου να τχει των ενισχσεων του Μτρου, εκπληρνεται εφσον το χρονικ διστημα που μεσολαβε μεταξ της ημερομηνας πρτης εγκατστασης στη γεωργικ εκμετλλευση και της λψης της απφασης γκρισης δεν υπερβανει τους δεκαοκτ (18) μνες.


2. Επτευξη Δεσμευτικν Στχων Επιχειρηματικο Σχεδου

Οι Νοι Γεωργο που θα κριθον δικαιοχοι οφελουν να επιτχουν το σνολο των δεσμευτικν στχων του επιχειρηματικο σχεδου εντς 5 ετν απ την ημερομηνα κδοσης της απφασης γκρισης πρξης.
Οι δεσμευτικο στχοι του Επιχειρηματικο Σχεδου, οι επ μρους χρονικς προθεσμες επτευξς τους, πως επσης και οι προποθσεις του πρπει να πληρο περιγρφονται στην αριθμ. 704/2008 ΚΥ και την αναλυτικ πρσκληση του μτρου.

3. Συμβατικς Μακροχρνιες Υποχρεσεις Δικαιοχων

Κθε υποψφιος που θα κριθε δικαιοχος του καθεσττος ενισχσεων εγκατστασης Νων Γεωργν αναλαμβνει την υποχρωση για διστημα τουλχιστον 10 ετν απ την ημερομηνα κδοσης της απφασης γκρισης πρξης να τηρε τους ρους που περιχονται σε αυτ σμφωνα με τα προβλεπμενα στην αριθμ. 704/2008 ΚΥ και την αναλυτικ πρσκληση του μτρου.

4. ψος ενσχυσης

Η οικονομικ ενσχυση της πρτης εγκατστασης Νων Γεωργν χορηγεται με τη μορφ κεφαλαου και καταβλλεται σε 3 δσεις. Το ψος της ενσχυσης διαμορφνεται ανλογα με την κατηγορα της περιοχς μνιμης κατοικας του υποψηφου, τον προσανατολισμ της παραγωγς της εκμετλλευσης στη μελλοντικ κατσταση και το εππεδο εισοδματος της εκμετλλευσης, επσης στη μελλοντικ κατσταση, ως ακολοθως:
/
ΚΡΙΤΗΡΙΟ
ΠΡΜΕΤΡΟΣ
ΥΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
 
 
1
Περιοχ μνιμης κατοικας
Ορειν
15.000 
 
Μειονεκτικ
10.000 
 
Λοιπς Περιοχς
5.000 
 
2
Προσανατολισμς παραγωγς της εκμετλλευσης στη μελλοντικ κατσταση
Κτηνοτροφικ
15.000 
 
Φυτικ
15.000 
 
Μικτ -Μελισσοκομα
10.000 
 
3
Εππεδο εισοδματος της εκμετλλευσης στη μελλοντικ κατσταση
> απ το 120% του Εισοδματος ναφορς
10.000 
 
80% - 120% του Εισοδματος ναφορς
5.000 
 
ΥΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ Ν ΧΟΡΗΓΗΘΕΙ - ΣΥΝΟΛΟ
Μγιστο
40.000 
 
Ελχιστο
20.000 
 
Οι οικισμο λαμβνονται υπψη ως προς την κατηγορα της περιοχς.
5. Συμπλρωση και υποβολ Φακλου Υποψηφιτητας
Οι ενδιαφερμενοι, αφο λβουν γνση της αναλυτικς Πρσκλησης και εφσον πληρον τις προποθσεις και επιθυμον να ενταχθον στο καθεστς, θα πρπει να υποβλουν φκελο υποψηφιτητας. Την αναλυτικ Πρσκληση του μτρου καθς και τα ντυπα του φακλου υποψηφιτητας, οι ενδιαφερμενοι μπορον να προμηθευτον απ τους δικτυακος τπους του Υπουργεου γροτικς νπτυξης και Τροφμων www.minagric.gr, και www.agrotikianaptixi.gr.
Το περιεχμενο του φακλου υποψηφιτητας καθς και τα απαιτομενα δικαιολογητικ συμπεριλαμβανομνων και εκενων που αποδεικνουν την ημερομηνα πρτης εγκατστασης του υποψηφου ως αρχηγο γεωργικς εκμετλλευσης απαιτσεων σε εργασα τουλχιστον 0,5 ΜΕ περιγρφονται στην αριθμ. 704/2008 ΚΥ καθς και στην αναλυτικ πρσκληση του μτρου.

5. Υποβολ ιτσεων απ τους Υποψφιους Νους Γεωργος

Ο Υποψφιος θα πρπει να υποβλλει το φκελο υποψηφιτητας (σε δο αντγραφα, να πρωττυπο και να αντγραφο με λα τα δικαιολογητικ, καθς και σε ηλεκτρονικ μορφ, σε πλρη τατιση με το πρωττυπο), λαμβνοντας αριθμ πρωτοκλλου, ως αποδεικτικ υποβολς. Η υποβολ γνεται, ετε απευθεας ετε μσω των Γραφεων Γεωργικς νπτυξης, στη Δ/νση γροτικς νπτυξης της Ν του τπου της μνιμης κατοικας του απ 16/2/2009 ως 31.12.2009.

6. Συμπληρωματικς πληροφορες

Η αναλυτικ περιγραφ του καθεσττος ενσχυσης του Μτρου, οι εμπλεκμενοι φορες, οι  επιλεξιμτητες υποψηφων και γεωργικν εκμεταλλεσεων, η διαδικασα αξιολγησης και γκρισης των δικαιοχων, η διαδικασα καταβολς των οικονομικν ενισχσεων καθς και οι υποχρεσεις των επενδυτν αναφρονται στην αριθμ. 704/2008 ΚΥ, στην αναλυτικ πρσκληση του μτρου καθς και στην αριθμ. πρωτ. 1421/27.1.2009 απφαση του Υπουργο γροτικς νπτυξης & Τροφμων «γκριση φακλου υποψηφιτητας Νου Γεωργο- Οδηγο Συμπλρωσης ξιολγησης Φακλου Υποψηφιτητας» που βρσκονται στους δικτυακος τπους του Υπουργεου γροτικς νπτυξης & Τροφμων www.minagric.gr και www.agrotikianaptixi.gr. Εκτς των ενδεικτικς αναφερομνων στην παροσα απφαση, οι υποψφιοι αλλ και οι μετπειτα δικαιοχοι υποχρεονται να τηρον και να πληρον λους τους ρους και τις προποθσεις που αναφρονται στις διατξεις εφαρμογς του Μτρου.
Τα στοιχεα των δικαιοχων (ονοματεπνυμα, Δμος και Νομς) και το ποσ της δημσιας χρηματοδτησης που χορηγεται θα αποτελσουν αντικεμενο δημοσιοποησης. Ο κατλογος με τα στοιχεα των δικαιοχων στριξης και τα χορηγομενα ποσ θα δημοσιεονται υποχρεωτικ στην ιστοσελδα του ΟΠΕΚΕΠΕ www.e-enisxyseis.gr.

7. Δημοσιοποηση της Πρσκλησης

 
Η παροσα αποτελε περληψη της αναλυτικς Πρσκλησης του Μτρου. Η αναλυτικ Πρσκληση καθς και περαιτρω εξειδικευμνη πληροφρηση παρχεται απ:
·  Την Ειδικ Υπηρεσα Συγχρηματοδοτομενων Μτρων και Πρξεων γροτικς νπτυξης του Υπουργεου γροτικς νπτυξης & Τροφμων.
·  Τις Ενδιμεσες Διαχειριστικς ρχς των Περιφερειν.
·  Τις Διευθνσεις Γεωργικς νπτυξης των Περιφερειν.
·  Τις Διευθνσεις Γεωργας -  γροτικς νπτυξης στις κατ τπους Νομαρχες.
·  Τους δικτυακος τπους του Υπουργεου γροτικς νπτυξης & Τροφμων: http://www.minagric.gr  και www.agrotikianaptιxi.gr
Οι Περιφρειες και οι Δ/νσεις γροτικς νπτυξης της Νομαρχιακς υτοδιοκησης αναλαμβνουν την υποχρωση να δημοσιοποισουν την παροσα πρσκληση στα Μσα Μαζικς Επικοινωνας, στους Οργανισμος Τοπικς υτοδιοκησης ’ Βαθμο, τις Ενσεις Γεωργικν Συνεταιρισμν, στους γροτικος Συνεταιρισμος και σε λοιπος φορες της περιοχς ευθνης τους, που μπορον να συμβλλουν στην ευρτερη δυνατ ενημρωση του πληθυσμο και λων των δυνητικν δικαιοχων, χωρς διακρσεις.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΝΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Σ. ΧΤΖΗΓΚΗΣ


www.kompoti.gr
www.kompoti.gr

URL
www.kompoti.gr/modules.php?name=News&file=article&sid=177