''''
, 03 @ 10:22:35 EEST


 -
Τοποθτηση Δημρχου Κομποτου στο Περιφερειακ Συμβολιο

Χαρομαι ιδιατερα γιατ επιτλους τθεται σε διαβολευση να καινοτμο σχδιο για την ανπτυξη του μβρακικο.
να σχδιο για το ποιο συνεργαστκαμε ψογα 24 εταροι και αισθνομαι ιδιατερη ικανοποηση, γιατ συμμετχοντας στην Εκτελεστικ γραμματεα του Εταιρικο σχματος του Πρτυπου Καινοτμου Σχεδου νπτυξης  μβρακικο συνβαλλα και εγ αποφασιστικ στην διαμρφωση του.


Εναι γνωστ τα προβλματα του μβρακικο και η «ΝΣ» που χρειζεται να πρει, πρπει να εναι ιδιατερα αποτελεσματικ. Δεν θα αναφερθ στα προβλματα, αυτ εναι γνωστ.
Θα μου επιτρψετε, μως, να κνω κποιες παρατηρσεις για την να πρταση η οποα δεν αλλζει στην θεματολογα της, αλλ στην πρακτικ υλοποησης των ργων της.
Στην πρταση για διαβολευση παρουσιζονται κατ σειρ: 
 • Τα χαρακτηριστικ της περιοχ
 • Οι προοπτικς και οι απειλς για την περιοχ.
 • Οι στχοι του προγρμματος.
 • ναπτυξιακ στρατηγικ και η ανλυση των ξνων προτεραιτητας και των πρξεων
Στην συνχεια στοιχεα για την χρηματοδτηση του προγρμματος και τους φορες υλοποησης καθς επσης και τα αναμενμενα αποτελσματα.
Μετ απ ενδελεχ μελτη διαπιστνουμε, λοιπν, πως στην να πρταση δεν υπρχουν  ξεχωριστς δρσεις, πργμα που δημιουργε καχυποψες για το μλλον των επιμρους προτσεων και την νταξη αυτν.
Τι εννο?
Δεν υπρχει ξεχωριστς προπολογισμς για κθε δρση πως προτθηκαν απ την επιτροπ και εγκρθηκαν απ τους εταρους, και αξζει να σημειωθε τι με βση αυτς το καινοτμο αυτ πργραμμα βραβετηκε ως να απ τα καλτερα της Ελλδας.
Δεν αναφρονται οι συγκεκριμνοι φορες υλοποησης των ργων,  με αποτλεσμα κποιοι να μνουν ξω απ την διαδικασα και σγουρα αυτο θα εναι οι Καποδιστριακο Δμοι, οι μελλοντικο Καλλικρτειοι, οι οποοι θα πρπει να ανταγωνιστον τις Περιφρειες. Με δεδομνο τι καννας δεν θα χει πιστοποιημνη τεχνικ υπηρεσα για να υποβλει πρταση, καταλαβανετε, τις δυσκολες νταξης ργων.
Δεν θα μπορσουμε να υλοποισουμε καννα ργο και χι λγω ανικαντητας πως ανφερε κποιος στο χθεσιν Νομαρχιακ Συμβολιο, αλλ λγου νισου συναγωνισμο.
Στα χρια μου χω δυο αναμορφωμνους πνακες με  συμπληρωματικς προτσεις 
ναν μετ το Νομαρχιακ Συμβολιο της ιτ/νιας και ναν μετ το Νομαρχιακ Συμβολιο ρτας
Και να δομε τι χει γνει
Το αρχικ πργραμμα ταν προπολογισμο 90 εκατομμυρων ευρ περπου, μετ τις προτσεις της ιτ/νιας γινε 150 και μετ τις προτσεις της ρτας γινε 240 και εν προστεθον και οι προτσεις που θα κνει η Ν Πρβεζας θα ξεπερσει τα 300 εκατομμρια.
Καταλαβανετε κ. συνδελφοι τι το πργραμμα κινδυνεει να εκτροχιαστε.
Πρτον και κυριοτρον θα χσει την καινοτομα του. Και για ποια καινοτομα θα μιλμε ταν στις προτεινμενες δρσεις θα υπρχουν πολεοδομικο σχεδιασμο η αποκαταστσεις μνημεων αναπλσεις οικισμν που καμι σχση δεν χουν με τον μβρακικ.   
υτ που πρπει να κνουμε, πριν φγει η πρταση για το αρμδιο Υπουργεο, εναι να διατηρσουμε τις παλις προτσεις για τις οποες βραβετηκε το πργραμμα, με  συγκεκριμνους προπολογισμος αυξημνους στε να ανταποκρνονται στα σημεριν δεδομνα και να αφαιρσουμε τα ργα που χουν ενταχθε σε αλλ προγρμματα, πχ Μελτη Βιολογικο Σταθμο και ποχτευσης Δμου Κομποτου, προσθτοντας νες δρσεις με συγκεκριμνο προπολογισμ και φορα υλοποησης του ργου και με εξασφαλισμνη πστωση.
Εν δεν υπρξουν δεσμευμνες πιστσεις για συγκεκριμνα ργα πολ φοβμαι πως η αειφρος ανπτυξη για την οποα μιλμε θα πει περπατο.
νεξρτητα αυτν εμες χουμε κνει τις Προτσεις μας.   να μρος αφορ τις προτσεις του Συνδσμου Διαχερισης πορριμμτων, με την κατασκευ μονδας επεξεργασας ζωικν και φυτικν αποβλτων αλλ και κθε εδους αποβλτου πως η λυματολασπη, τα οικοδομικ υλικ ,τα ιατρικ κλπ μρος των οποων αφορ τον δμο μας.

Προτσεις για το ΝΣ
Σνδεσμος
 • νακκλωση απορριμμτων.
 • Κατασκευ σταθμο συλλογς και διαχερισης ανακυκλσιμων υλικν.
 • Συμπληρωματικς εργασες στο ΧΥΤ Βλαχρνας.
Δμος Κομποτου
 • Ολοκλρωση λιευτικο καταφυγου Κπραινας
 • Βελτιωτικς – διαχειριστικς δρσεις στην λιμνοθλασσα γριλος.
 • Κατασκευ αποχτευσης και βιολογικο καθαρισμο Κομποτου.
 • Ολοκλρωση ανπλασης περιοχς Κπραινας.
 • Κατασκευ-εγκατσταση τουριστικο τρνου σταθερς τροχις στην διαδρομ Κπραινα Μενδι/νπλαση παραλας Ρμματος και ανακατασκευ του Ξλοδιαδρμου.
 • Πιλοτικ εφαρμογ ιαματικς μονδας λασποθαραπεας στον ργιλο.
 • ναπλσεις οικισμν Δ.Δ Κομποτου, Σελλδες, Φωτεινο
 • ναπλσεις ιστορικν ναν γου Γεωργου Παναγα Σελλδων.
Τελεινοντας, εν θλουμε να μιλμε για προστασα του οικοσυστματος και για  πρτυπο Καινοτμο Σχδιο νπτυξης μβρακικο   πρπει παρλληλα να επιδιξουμε
 • Την απομκρυνση των δεξαμενν πετρελαου απ μφιλοχα
 • Την απομκρυνση των μονδων ιχθυοκαλλιργειας απ τον μβρακικ Κλπο   
 • Την βελτωση του υδρολογικο ισοζυγου
 • Να δοθον αντισταθμιστικ οφλη σε λους αυτος που υφστανται τους περιορισμος της ΚΥ και τις συνπειες της μλυνσης,  με την μορφ κνητρων για νες μορφς εργασας.
 • Την συμμτοχη της Τοπικς υτοδιοκησης στην αξιολγηση των ργων.
Πραν, μως αυτν θεωρ υποχρωση  λων των εταρων να ενσουν τις δυνμεις τους και να  πισουν προς λες τις κατευθνσεις  για την επιτυχα του προγρμματος, ενς προγρμματος  που συντχθηκε απ τους διους τους εταρους και  δνει λση στα χρονζοντα προβλματα της περιοχς του μβρακικο συμβλλοντας τσι θετικ  στην ποιτητα ζως αλλ και στην οικονομικ κατσταση των κατοκων της ευρτερης περιοχς.

      Ο Δμαρχος


Ευστθιος Γιαννολης


www.kompoti.gr
www.kompoti.gr

URL
www.kompoti.gr/modules.php?name=News&file=article&sid=230