, 21 @ 07:35:40 EET


Tο Δημοτικ Συμβολιο Κομποτου αποφσισε, κατ πλειοψηφα, την εκμσθωση ακιντου εκατ (100) στρεμμτων, που βρσκεται στην θση «ΛΜΠΡ» του Δ.Δ. Σελλδων, για κατασκευ φωτοβολτακν συστημτων, με πλειοδοτικ δημοπρασα, ανδοχος απ την οποα προκυψε η "Ιονικ- Ενεργειακ Ε" με οικονομικ προσφορ 80.000 ευρ ετησως.
Η λη διαδικασα γινε με πλρη διαφνεια, με συνεχ ενημρωση και ομφωνες αποφσεις του Τοπικο Συμβουλου Σελλδων, με ομφωνες αποφσεις του Δημοτικο Συμβουλου και μλιστα εγκεκριμνες για την νομιμτητ τους απ την Περιφρεια Ηπερου.


Στις 24 Μαου του 2007 το Τοπικ Συμβολιο Σελλδων, με αφορμ ατηση της εταιρας "Ιονικ- Ενεργειακ Ε" για εκμσθωση 100 στρεμμτων για κατασκευ φωτοβολτακν στην περιοχ Λμπρα, αποφσισε ομφωνα την ενοικαση του ακιντου. Στην συνχεια το Δημοτικ Συμβολιο αποφσισε, κατ πλειοψηφα, την  εκμσθωση του ακιντου εκατ (100) στρεμμτων που βρσκεται στην θση «ΛΜΠΡ»  με πλειοδοτικ δημοπρασα η οποα διεξχθη στα γραφεα του Δμου ενπιον της αρμδιας επιτροπς η οποα εχε ορισθε με την δια απφαση κι αποτελονταν απ τους:         
1.Ευστθιο Γιαννολη, Δμαρχο, ως Πρεδρος
2.Σπυριδολα Μοτσιου, Δημοτικ Σμβολο, ως μλος
3.Γιτη Ευγγελο, Πρεδρο Τ.Σ Σελλδων, ως μλος
4.Θεοχρη Χρστο, υπλληλος μηχανικς του Δμο ως μλος, Γραμματας της επιτροπς ο υπλληλος του Δμου Ευστθιος Βαρλης.

Στην συνχεια το ΔΣ  καθρισε τους ρους  εκμσθωσης του ακιντου, σμφωνα με τους οποους η οικεα επιτροπ θα ενεργσει τη δημοπρασα, ως εξς:
ρθρο 1ον
Η  διρκεια της εκμσθωσης  ορζεται σε εκοσι πντε  (25) χρνια.
ρθρο 2ον
Για να γνει κποιος δεκτς στη δημοπρασα πρπει να καταθσει στην επιτροπ διενργειας της δημοπρασας ως εγγηση γραμμτιο σστασης παρακαταθκης του Ταμεου Παρακαταθηκν και Δανεων εγγυητικ επιστολ ανεγνωρισμνης Τρπεζας βεβαωση του Ταμεου Παρακαταθηκν και Δανεων για παρακατθεση σ’ αυτ απ αυτν που επιθυμε να λβει μρος στη δημοπρασα, ποσο σου προς το να δκατο (1/10) του οριζομνου στη διακρυξη ελαχστου ορου τοι 2.000,00 € που θα αντικατασταθε μετ την υπογραφ της σμβασης με λλο ποσ σου με το ανωτρω ποσοστ επ του μισθματος που επιτεχθηκε.
ρθρο 3ον
ν κποιος πλειοδοτε για λογαριασμ λλου, οφελει να δηλσει αυτ στην επιτροπ της δημοπρασας πριν απ την ναρξη του συναγωνισμο, στην οποα πρπει να παρουσισει το για το σκοπ αυτ νμιμο πληρεξοσιο.
ρθρο 4ον
Κθε προσφορ εναι δεσμευτικ για τον πλειοδτη, η δσμευση δε αυτ μεταβανει αλληλοδιαδχως απ τον πρτο στους ακολοθους και επιβαρνει οριστικ τον τελευταο πλειοδτη.
ρθρο 5ον
Ο τελευταος πλειοδτης υποχρεοται να παρουσισει αξιχρεο εγγυητ ο οποος θα υπογρψει τα πρακτικ της δημοπρασας και θα εναι αλληλεγγως και σε ολκληρο υπεθυνος με αυτν για την εκπλρωση των ρων της σμβασης.
ρθρο 6ον
Ο τελευταος πλειοδτης δεν αποκτ δικαωμα για αποζημωση λγω μη γκρισης των πρακτικν της δημοπρασας απ τα κατ νμων αρμδια ργανα.
ρθρο 7ον
Ως καττατο ριο μισθματος ορζεται το ποσν των 20.000,00 €.
ρθρο 8ον
Το ετσιο μσθωμα θα καταβλλεται εφπαξ στο πρτο 10μερο κθε μισθωτικο τους. Το μσθωμα θα αναπροσαρμζεται κθε τος και σε ποσοστ 5%.Οποιοσδποτε λλος φρος ξοδο προκψει θα βαρνει τον μισθωτ.
ρθρο 9ον
Ο τελευταος πλειοδτης υποχρεοται μσα σε εκοσι ημρες απ την κοινοποηση σ αυτν της απφασης του Δμου, για το αποτλεσμα της δημοπρασας, να προσλθει μαζ με τον εγγυητ του για την σνταξη και υπογραφ της σμβασης με τους ειδικτερους ρους και συμφωνες που θα προβλεφθον εκε διαφορετικ η εγγηση που χει καταθσει καταππτει υπρ του Δμου χωρς δικαστικ παρμβαση, ενεργεται δε αναπλειστηριασμς σε βρος αυτο και του εγγυητ του και ενχονται και οι δο για τη μικρτερη διαφορ του αποτελσματος της δημοπρασας απ την  προηγομενη δεια.
ρθρο 10ον
Ο Δμος δεν ευθνεται ναντι του μισθωτο, οτε υποχρεοται σε επιστροφ μεωση του μισθματος και λση της σμβασης νευ αποχρντος λγου.
ρθρο 11ον
Η σμβαση αυτ θεωρεται τι καταρτστηκε οριστικ μετ την γκριση του αποτελσματος απ τα κατ νμο αρμδια ργανα.
ρθρο 12ον
Ο μισθωτς υποχρεοται να διατηρε την κατοχ του μισθου, τις υπρ αυτο δουλεες, τα ρια αυτο, να προστατεει αυτ απ κθε καταπτηση και γενικ να διατηρε το μσθιο σε καλ κατσταση, διαφορετικ ευθνεται σε αποζημωσε-
ση.
ρθρο 13ον
Ο μισθωτς υποχρεοται ταν λξει η σμβαση να παραδσει το μσθιο στην κατσταση που το παρλαβε, διαφορετικ ευθνεται σε αποζημωση.
ρθρο 14ον
παγορεεται απλυτα η σιωπηρ αναμσθωση καθς και υπεκμσθωση του μισθου απ το μισθωτ.
ρθρο 15ον
Περληψη της διακρυξης θα δημοσιευθε στον πνακα ανακοινσεων του Δμου για δκα ημρες, τα δε ξοδα της δημοσευσης, της σνταξης του μισθωτηρου συμβολαου συμφωνητικο  θα βαρνουν το μισθωτ.

Η παραπνω απφαση του Δημοτικο Συμβουλου λαβε αριθμ  100 /2007.


Στις 26-6-09 δημοσιετηκε η σχετικ διακρυξη  για πλειοδοτικ δημοπρασα με σφραγισμνες προσφορς για την εκμσθωση του ακιντου που βρσκεται στην θση Λμπρα.
Η δημοπρασα γινε στα γραφεα του δμου στις 10-07-09.
π τα πρακτικ της επιτροπς δημοπρτησης και απ τις δυο εταιρεες που συμμετεχαν προκυψε ανδοχος η "Ιονικ- Ενεργειακ" Ε με οικονομικ προσφορ 80.000 ευρ ετησως.
Η Δημαρχιακ επιτροπ ενκρινε τα πρακτικ δημοπρτησης στις 28 Ιουλου κρνοντας συμφρουσα την προσφορ για το Δμο.
Στις 31 υγοστου το Δημοτικ Συμβολιο ενκρινε τους ρους του  σχετικο συμφωνητικο και με την 118/2009 απφαση του εξουσιοδτησε τον Δμαρχο για την υπογραφ.

www.kompoti.gr
www.kompoti.gr

URL
www.kompoti.gr/modules.php?name=News&file=article&sid=213